WYKRYWANIE POTENCJALNYCH KOLIZJI

Przed przystąpieniem do prac projektowych warto wykonać analizę terenu z użyciem Skanera laserowego w celu porównania stanu istniejącego z nowoprojektowanym. Badanie potencjalnych kolizji pozwoli zweryfikować miejsca w których nowe obiekty mogłyby kolidować z już istniejącymi lub znalazłby się zbyt w bliskiej odległości.

Istotnym aspektem jest również analiza zacienienia, analiza nasłonecznienia, czy analiza przesłaniania budynku.

Analiza zacienienia przydaje się, jeśli chcemy sprawdzić, czy inwestycja nie zacieni sąsiedniego budynku lub czy rozbudowa budynku na działce (lub budowa garażu) nie wpłynie niekorzystanie na funkcjonalność działki. Analiza zacienienia jest bardzo istotna, jeśli planujemy wybudowanie budynku wyższego niż sąsiedztwo.

Analiza nasłonecznienia budynku jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Inwestor ma obowiązek przedstawić projekt nasłonecznienia wraz z projektem budowlanym. Bardzo istotną kwestią jest maksymalne wykorzystanie możliwości światła dziennego. Przepisy dotyczące nasłonecznienia mają w większości zastosowanie do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Najistotniejszym elementem, który inwestor zobowiązany jest wziąć pod uwagę podczas sporządzania projektu budowlanego, jest przesłanianie, czyli zapewnienie odpowiedniego dopływu światła dziennego do pomieszczenia. Przesłanianie jest ściśle związane z usytuowaniem budynku oraz odległością od innych obiektów budowlanych.

Ta wiedza pozwoli uniknąć problemów podczas uzyskiwania pozwalania na budowę z uwagi na rygorystyczne warunki techniczne. Również przed przebudową lub rozbudową warto wykonać taką analizę aby uniknąć ewentualnych błędów, a co za tym idzie większych kosztów.